IDEE9840: het participatietraject over de toekomst van De Pinte

Het bestuur van De Pinte wil zo veel mogelijk input krijgen van en in gesprek gaan met haar inwoners bij de opmaak van het meerjarenplan voor de gemeente. Met een grootschalige campagne via diverse online en offline kanalen roepen we iedereen op om ideeën en suggesties te leveren.

 

 

Ideeënplatform

 

We zullen in de aanloop naar het nieuwe meerjarenplan verschillende fases doorlopen. Om algemene feedback te verzamelen, lanceren we het ideeënplatform www.idee9840.be. Je kunt er tot 30 juni 2019 niet enkel eigen ideeën lanceren, maar ook de ideeën van anderen lezen en ‘liken’. Je mag natuurlijk ook steeds je ideeën of suggesties opsturen met een eenvoudige brief naar het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of die zelf in de brievenbus deponeren tot 30 juni. Graag met vermelding van ‘idee9840’, zo kunnen we alles vlot verzamelen.

 

 

Ideeënfestival op zaterdag 8 juni

 

Met een heus Ideeënfestival gaan we een stap verder en openen we het debat. Tijdens dit ontmoetingsmoment bespreken we een aantal thema’s en ideeën meer in detail. We luisteren naar jouw mening en proberen samen voorstellen te doen om onze gemeente nog bruisender, zorgzamer, veiliger, efficiënter en duurzamer te maken.

 

We betrekken niet alleen inwoners, ook het gemeentepersoneel, de adviesraden en de gemeenteraad zullen mee het meerjarenplan opmaken en vorm geven. Ook moeilijker bereikbare groepen proberen we te bereiken via specifieke communicatieacties of participatiemomenten.

 

 

Evaluatie adviesraden

 

Het nieuwe bestuur is samen met de adviesraden en ambtenaren de werking van de raden kritisch aan het bekijken. Op basis van een zelfevaluatie van de adviesraden willen we nagaan waar er synergiën tussen raden mogelijk is en waar ze misschien gerichter of breder ingezet kunnen worden.

Tijdens de gemeenteraad in maart werden de vertegenwoordigers van de politieke partijen in de adviesraden bepaald.De eerste opdracht van de nieuw samengestelde adviesraden is om, op basis van de zelfevaluatie, – waar nodig – de gewenste veranderingen door te voeren.

 

 

Missie, visie, waarden

 

Het bestuur richt zich bij de opmaak van het meerjarenplan op een aantal kernwaarden. Ze gelden als kapstok bij het vragen van jouw feedback. Het bestuur wil (samen)werken op een open en positieve manier; ambitieus, een tikkeltje gedurfd, in partnerschap, respectvol en klantgericht.

 

 

Dialoog

 

Zowel tijdens het participatietraject als erna willen we als bestuur zo veel mogelijk in dialoog gaan. Waar mogelijk geven we meteen feedback. We geven zicht op wat haalbaar is, bespreken mogelijke knelpunten en laten jou meedenken over opportuniteiten. We doen dit via gesprekken, e-nieuwsbrieven en andere gemeentelijke kanalen.

 

 

Verwerking input

 

Tegen de zomer willen we alle input verzameld hebben. We gaan dan aan de slag met de feedback, distilleren er de gemeenschappelijke krijtlijnen uit, maken keuzes en verwerken alles in een plan dat gedragen kan worden door alle betrokkenen.

 

 

Afwerking meerjarenplan

 

Het ontwerp van het meerjarenplan doorloopt ook enkele meer formele stappen, zodat het vermoedelijk tegen het einde van het jaar goedgekeurd kan worden door de gemeenteraad. Begin 2020 willen we dan ook met een afgewerkt meerjarenplan naar buiten treden.

 

 

En in de toekomst

 

Maar participatie eindigt natuurlijk niet met de opmaak en presentatie van het nieuwe meerjarenplan. Het bestuur wil participatie ruimer aanpakken, als rode draad doorheen de hele beleidsperiode. Hou dus zeker de campagnewebsite idee9840.be, het infoblad, www.depinte.be, de facebookpagina Gemeente De Pinte … in de gaten. Of schrijf je in op de e-nieuwsbrief. Dan houden we je persoonlijk maar vrijblijvend op de hoogte van de thema’s naar wens.