Speelvriendelijke woonwijken

16
4 jaar geleden
open

Ik stel voor om mits kleine ingrepen en sensibilisering onze (oudere) Pintse woonwijken speelvriendelijker te maken voor onze kinderen.

In mijn jeugd (‘90s) speelden we vaak met de vriendjes in de wijk. Fietsen op straat, spelen op braakliggende percelen, lopend van tuin tot tuin: de wijk was onze speelwereld. Dat is nu uit ons straatbeeld verdwenen, zeker in de oudere woonwijken. Het verdwijnen van braakliggende percelen en de stijging aan autoverkeer zullen daar niet vreemd aan zijn.

Het gemeentebestuur verplicht verkavelaars al jaren om in nieuwe wijken openbaar groen en speelruimte te voorzien en snel auto verkeer te bemoeilijken. In de oudere wijken is echter nog niets aangepast.

Mijn idee is daarom om mits kleine ingrepen en sensibilisering onze (oudere) Pintse woonwijken speelvriendelijker te maken voor onze kinderen.
Het gemeentebestuur kan in samenwerking met de jeugdraad en de mobiliteitsraad een “speelweefselplan” opstellen met de te nemen maatregelen per wijk: wat kunnen we waar veranderen om de wijk(en) aantrekkelijker en veiliger te maken voor spelende kinderen?
Welke gevaren zorgen ervoor dat ouders hun kinderen liever thuis of in tuinen houden?
Zijn er verkeersremmende maatregelen nodig (bv. asverschuiving, doorknippen van wegassen, parkeerplaatsen verplaatsen), of een speelvriendelijke inrichting (bv. klauterbomen, een bank, een voetbal- of basketdoel op een pleintje) of volstaat een speelse sensibilisering?
Waar kan spelen niet, waar krijgt spelen voorrang op de auto?

Inspraakmomenten met de wijken kunnen de uitwerking van het Pintse speelnetwerk verder verfijnen.

Vanwege een geboren en getogen Pintenaar met kleine kinderen.

Ter inspiratie:
– https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/
– https://www.antwerpen.be/nl/info/59c3894fb85c8d8fef5cb71c/meer-en-veilig-spelen-in-uw-wijk