PRIVACYVERKLARING

 

 

Deze website is ontwikkeld door TAKK in opdracht van het gemeentebestuur van De Pinte. Het doel is te peilen naar de meningen en ideeën van inwoners.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld door TAKK en de gemeente De Pinte via deze website.

 

Persoonsgegevens

Om deel te nemen aan dit project, vragen we van de deelnemers een aantal persoonsgegevens op. In deze privacyverklaring slaan persoonsgegevens terug op informaties of deeltjes informaties die het mogelijk maken om u te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, het zij direct of indirect, in het bijzonder door het refereren naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Een typisch voorbeeld van persoonlijke gegevens zijn uw naam en emailadres.

 

Door zich te registreren in het kader van het project, door gebruik te maken van de website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, zich niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

 

TAKK en de gemeente De Pinte behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

 

 

De persoonsgegevens die we verzamelen

 

Persoonsgegevens die met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt.

U bent verplicht om zich te registreren met enkele persoonsgegevens indien u wil deelnemen aan dit project.

De persoonsgegevens die we daarbij mogelijk van u verzamelen zijn:

 • e-mailadres (verplicht);
 • naam en voornaam (verplicht);
 • of u al dan niet in De Pinte woont (verplicht);
 • of u spreekt namens een organisatie of vereniging (facultatief).

 

Daarnaast verzamelen we ook volgende gegevens:

 • Feedback op het online platform, waaronder informatie die u deelt op het platform;
 • Inhoud die door de gebruiker is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto’s) die u creëert en vervolgens deelt via de website door deze te uploaden naar de website.

 

Persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u de website bezoekt

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen cookies en andere traceringstechnologieën bepaalde informatie verzamelen wanneer u de website bezoekt.

Een “cookie” is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. U kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen.

 

 

Verwerking van de gegevens

Deze gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) De gegevens die we registreren bij uw inschrijving, dienen enkel om nadien analyses uit te voeren op de verzamelde gegevens. Individuele gegevens en antwoorden worden op een geaggregeerd niveau anoniem verwerkt en onder geen beding doorgegeven aan derden.

De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

TAKK, Leithstraat 18, 9000 Gent met ondernemingsnummer BE0870 611 127

Gemeente De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

 

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden.

Indien kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of jongere onder de leeftijd van 16 jaar.

 

Verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens in opdracht van de gemeente De Pinte met als doel het online peilen naar ideeën en meningen van de inwoners.

Daarom kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Creëren en onderhouden van uw gebruikersprofiel op deze website;
 • Verbeteren van de website
 • Aanleveren van informatie betreffende uw community en/of meldingen rond dit project die u kunnen interesseren;
 • Informeren over de vorderingen van en relevante informatie over het project
 • Het verifiëren van uw gebruikersprofiel in het kader van de nodige beveiliging te garanderen;
 • Het beheren van de identificatie en authenticatie van gebruikers.

 

Delen van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met de gemeente De Pinte, die de verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens. We zullen echter nooit of te nimmer uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan andere dienstenverleners, noch zullen wij uw gegevens delen met derde partijen die niet voldoen aan de GDPR.

 

Uw rechten

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan TAKK.

U kan een beroep doen op alle rechten zoals opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Indien u hieromtrent vragen hebt, kan u deze overmaken op het e-mailadres web@takkcommunicatie.be

 

Verbeteren, aanvullen en verwijderen

U heeft steeds het recht om TAKK te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

Verkrijgen en overdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan TAKK in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

Intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door TAKK daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar web@takkcommunicatie.be, per post naar Leithstraat 18, 9000 GENT mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

Klacht indienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Bewaring

TAKK zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel. De persoonsgegevens zullen enkel bewaard en verwerkt worden voor de periode nodig om het doel van de verwerkingen te bereiken. Daarna zullen de gegevens gewist worden of geanonimiseerd.